Ogłoszenia

Stypendia, zasiłki oraz refundacja książek

Poniżej link do dokumentów na temat stypendiów, zasiłków oraz refundacji książek
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

W roku szkolnym 2014/2015 uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” są:

  • uczniowie pobierający naukę w klasach II – III oraz VI szkół podstawowych,
  • uczniowie pobierający naukę w klasach III zasadniczych szkół zawodowych,
  • uczniowie pobierający naukę w klasach III techników,
  • uczniowie pobierający naukę w klasach III liceów ogólnokształcących,
  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę we wszystkich szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I szkoły podstawowej oraz z wyłączeniem szkół policealnych.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), tj. 456 zł.

DRUKI WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ / STYPENDIA, ZASIŁKI SZKOLNE, REFUNDACJE PODRĘCZNIKÓW I OBIADÓW/ SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB W SKLEPIE PAPIERNICZYM NA UL. OSIECKIEJ
WNIOSKI O STYPENDIA
/poniżej 456 zł na osobę/ NALEŻY SKŁADAĆ DO 15.09 2014
WNIOSKI O REFUNDACJE PODRĘCZNIKÓW /poniżej 539 zł lub wyjątkowe sytuacje powyżej 539 zł/ NALEŻY SKŁADAĆ DO 10.09.2014 U PEDAGOGA SZKOLNEGO p. 211