Ogłoszenia

Pomoc materialna

W roku szkolnym 2015/2016 uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu
„Wyprawka szkolna” będą:

  • uczniowie pobierający naukę w klasach III,
  • uczniowie pobierający naukę w klasach IV techników dla młodzieży,
  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uprawnienie to dotyczy uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę we wszystkich szkołach dla młodzieży, z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, I gimnazjum oraz z wyłączeniem szkół policealnych.

 

Szczegółowe materiały wraz z załącznikami, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca br., wzorami wniosków wraz z instrukcją oraz tabelą do wypełnienia dla szkół,  znajdują się na stronie Biura Edukacji, w zakładce „Dla ucznia i rodzica”→ „Pomoc socjalna dla uczniów”.

STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2015/2016 uprzejmie informuję, że zmienione zostaną zasady przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058) od 1 października br., podwyższone zostanie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie , uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne z obecnie obowiązującej kwoty 456 zł do kwoty 514 zł.

 

Wnioski o stypendium szkolne jak co roku, można składać w terminie do 15 września do szkoły.

 

Wyjaśniam również, że osoby, które nie spełniają obecnego kryterium dochodowego ( 456 zł) ale spełniają kryterium obowiązujące od 1 października br. ( 514 zł ), mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po 1 października br.

 

pozdrawiam Iwona Podobas