Ogłoszenia

Szanowni Rodzice uczniów klas 3 i 6

zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, cyt. ust. 1: Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę.

cyt. ust. 2: Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (…), na wniosek Rodziców tych uczniów.

zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, cyt. ust. 5: W latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (…)na wniosek Rodziców tych uczniów.

Informuję, że termin składania wniosków w Naszej Szkole jest do 10 marca 2017 r. (piątek).
[Druk wniosku do pobrania]

PROCEDURA

  1. Rodzice składają wnioski (zał. nr 1) do dyrektora macierzystej szkoły podstawowej w terminie do dnia 10 marca 2017 r.
  2. Dyrektor szkoły przekazuje wnioski wraz z wykazami (zał. nr 2 i 3) do Wydziału Oświaty i Wychowania najpóźniej do dnia 15 marca 2017 r.
  3. Wydział Oświaty i Wychowania analizuje wnioski ze wszystkich szkół i przekazuje do dyrektorów nowych szkół podstawowych w terminie do dnia 17 marca 2017 r.– o ile wpłynie taka liczba wniosków, która gwarantuje utworzenie oddziału (co najmniej 20).
  4. Wydział Oświaty i Wychowania przekazuje informacje dot. decyzji o utworzeniu/bądź nie oddziałów dyrektorom szkół podstawowych do dnia 23 marca 2017 r.
  5. Dyrektorzy szkół podstawowych informują rodziców o podjętych decyzjach.