Ogłoszenia

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY „Pieśnią powstańczą malowane”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka”

REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat Batalionu „Zośka” Powstania Warszawskiego.
 2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi

Zadanie konkursowe:
Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest zapoznanie się z piosenkami, jakie śpiewali bohaterowie walczący w Powstaniu Warszawskim oraz wykonanie ilustracji do wybranej pieśni (tytuł wybranej pieśni musi być podany w opisie pracy- karta zgłoszenia).

Założenia konkursowe

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III i IV –VII  szkół podstawowych.
 2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 pracę konkursową o formacie kl. I – III – A4, kl. IV  – VII – A3 lub A4
 3. Technika do wyboru (rysowanie, malowanie, kolaż, grafika, techniki mieszane itp. – bez korzystania z gotowych zakupionych elementów – np. naklejki)
 4. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej SP nr 163.
 7. Prace nie spełniające warunków określonych regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.

Termin i warunki dostarczenia prac:

 1. Termin konkursu: 1 marca 2018 r. – do 7 maja 2018 r.
 2. Gotowe prace plastyczne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu SP 163 w Warszawie do dnia 7 maja 2018 r.
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi po zakończeniu procedury

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury konkursu powołuje organizator. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
 2. Przy ocenie prac jury uwzględni:
  • oryginalność pracy, indywidualne podejście do hasła konkursu
  • umiejętność zastosowania technik plastycznych
  • estetykę pracy
  • wartość merytoryczną nadesłanej pracy

Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2018 r. na stronie internetowej szkoły: http://www.sp163.pl
 2. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie sie podczas Pikniku  Rodzinnego w  Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie w dniu  9 czerwca 2018 r.

Pieśnią powstańczą malowane – formularz zgłoszeniowy