Ogłoszenia

zaproszenie do Miasteczka Humanitarnego

Miasteczko Humanitarne

11-13 czerwca 2019

PTAK WARSAW EXPO, al. Katowicka 62, Nadarzyn k. Warszawy

Organizatorzy wydarzeń w Miasteczku Humanitarnym

Akademia Leona Koźmińskiego

Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym. Konkuruje z najlepszymi uczelniami z całego świata, jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings. Ponadto wg magazynu edukacyjnego „Perspektywy” zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich uczelni ekonomicznych. Akademia posiada trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) jest instytucją należącą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), posiadającą siedzibę w Warszawie. Zajmuje się promowaniem praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Przez ostatnie 26 lat istnienia ODIHR stało się flagową instytucją, która pomaga rządom oraz społeczeństwu obywatelskiemu w realizacji zobowiązań dotyczących wymiaru ludzkiego OBWE. Koordynuje obserwację wyborów, zapewnia ekspertyzy i szkolenia dotyczące zagadnień konstytucyjnych i prawnych.

Biuro Rady Europy w Warszawie

Podstawowym zadaniem Biura jest reprezentowanie Rady Europy wobec organizacji i instytucji międzynarodowych w Warszawie, w szczególności wobec Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) OBWE oraz wobec Wspólnoty Demokracji. Rada Europy jest międzynarodową organizacją międzyrządową, która powstała 5 maja 1949 r. Obecnie liczy 47 członków. Celem Rady Europy jest osiąganie większej jedności między jej członkami dla ochrony ideałów i zasad, stanowiących wspólne dziedzictwo państw członkowskich oraz ułatwienie ich przemian ekonomicznych i społecznych. Głównymi sferami działalności Rady Europy są takie dziedziny jak prawa człowieka, współpraca prawna, sprawy społeczne, współpraca kulturalna i naukowa oraz zagadnienia dotyczące funkcjonowania władz lokalnych.

Biuro w Polsce Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest wiodącą światową organizacją w dziedzinie migracji. Od września 2016 IOM jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych. IOM działa na rzecz zarządzania migracjami, promowania współpracy międzynarodowej w tym zakresie oraz znajdywania praktycznych rozwiązań dla wyzwań migracyjnych. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Polska jest członkiem IOM od roku 1992. Krajowe Biuro IOM w Warszawie prowadzi projekty w zakresie wspierania uregulowanej migracji i integracji imigrantów, przeciwdziałania handlowi ludźmi i nieuregulowanej migracji oraz zwiększania świadomości na temat zjawisk migracyjnych.

Biuro w Polsce Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Biuro WHO w Polsce utworzone zostało w lipcu 1992 r. Jest ono integralną częścią Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO) z siedzibą w Kopenhadze. Głównym partnerem Biura WHO w Polsce jest Ministerstwo Zdrowia. Współpraca między Biurem Regionalnym WHO w Kopenhadze a Polską koncentruje się na zagadnieniach systemu ochrony zdrowia oraz na największych zagrożeniach dla zdrowia publicznego. Szczególny nacisk został położony na realizację priorytetów uaktualnianych co dwa lata w umowach zawieranych w wyniku negocjacji między rządem Polski, a Biurem Regionalnym WHO (Biennial Collaborative Agreement – BCA). W umowach określane są konkretne oczekiwane rezultaty oraz podejmowane działania, służące ich osiągnięciu.

Caritas Polska

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Początki działalności Caritas w Polsce, wiązały się z dystrybucją darów materialnych otrzymywanych z zagranicy podczas stanu wojennego. Następnie zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła w Polsce profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itd. Caritas Polska prowadziło również projekty pomocowe w 45 krajach świata i zrealizowało ponad 190 zagranicznych projektów pomocowych.

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od 25 lat zmienia polską szkołę i pracuje na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadza do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzi programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Rocznie realizuje ponad 20 programów edukacyjnych, współpracując z 4 tys. szkół w Polsce, szkoląc 20 tys. nauczycieli i dyrektorów oraz angażując do działania ponad 100 tys. młodych ludzi.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Zapewnia ze strony UE pomoc państwom i ludności dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych. W przypadku pomocy humanitarnej ECHO dzieli się kompetencjami z państwami członkowskimi UE i razem są jednym z wiodących światowych darczyńców humanitarnych. ECHO niesie pomoc potrzebującym od 1992 r. Jej roczny budżet humanitarny wynosi ponad 1 mld euro, a działania pomocowe obejmują ponad 120 mln osób każdego roku.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej niesie pomoc humanitarną, rozwojową i ratunkową osobom potrzebującym na całym świecie. Od 2006 roku objęła misją Liban, Ukrainę, Nepal, Peru, Sudan Południowy, Ugandę, Tadżykistan, Palestynę, Gruzję, Etiopię, Kenię, Zambię oraz Bośnię i Hercegowinę, Irak i Burkinę Faso. Pomaga wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. W ramach fundacji działa jedyna w Polsce i jedna z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania. Zespół Ratunkowy PCPM w ciągu 24 godzin jest gotowy do niesienia pomocy w dowolnej części świata, dotkniętej klęską żywiołową czy kryzysem humanitarnym.

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Celem Fundacji jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Od 1997 roku zrzeszona jest w Medicus Mundi International – międzynarodowej sieci organizacji humanitarnych współpracujących ze sobą w dziedzinie opieki zdrowotnej na świecie. Swoją działalnością objęła przez lata istnienia kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych w Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Papua Nowej Gwinei, Białorusi i w Kazachstanie. Aby leczyć najuboższych organizowane są wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny do szpitali i przychodni w krajach misyjnych. Fundacja wspomaga ich również wysyłką lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego.

Fundacja Światło dla Afryki

Fundacja niesie wsparcie rozwojowe w Tanzanii. Skupia się na działaniach, które umożliwiają Tanzańczykom samodzielne decydowanie o kierunku zmian w ich regionie. Wspiera zwłaszcza te regiony, które ze względu na swoje położenie mają trudności z dotarciem do podstawowych technologii. Upowszechnia w nich wiedzę oraz prowadzi projekty społeczne, dzięki którym nowe technologie stają się sprzymierzeńcem rozwoju społecznego.

GRID Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest zakładem Narodowej Fundacji ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej.

Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG)
Instytut Badań Logistyki Humanitarnej i Łańcucha Dostaw (HUMLOG)

Instytut HUMLOG prowadzi badania w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w kontekście humanitarnym i rozwojowym. Stawia sobie za cel znalezienie metod polepszenia przygotowania na wypadek katastrof oraz reagowania na nie w sposób, który zapewni wymierne korzyści osobom wymagającym pomocy. HUMLOG powstał jako wspólny Instytut Hanken School of Economics oraz National Defence University of Finland (NDU). Zespół Instytutu jest również zaangażowany w wydawanie Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.

International Cooperation and Development Fund (TaiwanICDF)
Tajwański Fundusz Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

TaiwanICDF stawia sobie za cel pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się. Niesie pomoc humanitarną w przypadku klęsk żywiołowych czy międzynarodowych kryzysów uchodźczych. Fundusz jest wykorzystywany do dokonywania bezpośrednich lub pośrednich inwestycji oraz do finansowania operacji kredytowych. Projekty Funduszu realizują strategiczne cele rozwoju krajów partnerskich, uwzględniają trendy regionalne i w efekcie są dostosowane do lokalnych potrzeb każdego kraju partnerskiego. Udzielana pomoc obejmuje różne współczesne problemy rozwojowe, takie jak środowisko, zdrowie publiczne, rolnictwo, edukacja oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC)

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw) funkcjonuje w ramach Departamentu Informacji Publicznej Sekretariatu ONZ w Nowym Jorku. W Polsce działa od 1995 r. i wykonuje funkcje zlecone przez Sekretarza Generalnego ONZ. Ośrodek informuje społeczeństwo polskie o

działalności ONZ, jej celach oraz światowych kampaniach. Współpracuje z ośrodkami akademickimi, kołami studenckimi, szkołami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz agendami Narodów Zjednoczonych w Polsce i na świecie. Jest pomysłodawcą i organizatorem ‘Błękitnego Marszu Pokoju ONZ’. Ośrodek obecnie tworzy platformę skupiającą społeczeństwo polskie wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju. UNIC/Warsaw jest aktywny na Facebooku i Twitterze.

Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest jedną z największych humanitarnych organizacji pozarządowych w Europie Wschodniej, obecnie posiada już ponad 26-letnie doświadczenie. Misją PAH jest uczynienie świata lepszym poprzez zmniejszanie cierpienia oraz szerzenie wartości humanitarnych, takich jak: humanitaryzm, bezstronność, neutralność i niezależność. PAH niesie pomoc osobom cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, głównie w obszarach : dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej, dostępu do żywności, środków do życia, i edukacji, a także w obszarze pomocy psychospołecznej. Oprócz pomocy humanitarnej PAH niesie również pomoc rozwojową (m.in. promocja higieny, wzrost przedsiębiorczości i rolnictwa), a w Polsce prowadzi programy dożywiania dzieci (Pajacyk) oraz edukacji społecznej. Od 1992 roku PAH przeprowadziła działania pomocowe w 46 krajach, a obecnie posiada stałe misje w Sudanie Południowym, Somalii, Ukrainie, Turcji, Syrii oraz Iraku.

Polska Misja Medyczna

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest organizacją humanitarną poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną i rozwojową. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy lekarzy i pielęgniarki. Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania PMM, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem. Stowarzyszenie zajmuje się profesjonalną pomocą medyczną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Swoje cele realizuje poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących.

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż obejmują przede wszystkim niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą. PCK upowszechnia międzynarodowe prawo humanitarne, prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, szeroką działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, promuje wolontariat, honorowe krwiodawstwo oraz właściwe zachowania zdrowotne i ekologiczne.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.

Polski Komitet ds. UNESCO – Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Misją PK ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Komitet ma status organu doradczego Rady Ministrów, pełni także funkcję koordynacyjną i informacyjną. We współpracy z partnerami rządowymi i społecznymi dba o implementację aktów normatywnych,

których UNESCO jest depozytariuszem, a których Polska jest stroną. Jest instytucją administracji publicznej, koordynującą wypracowanie polskiego stanowiska w kwestiach, związanych z bieżącymi pracami w UNESCO. Realizuje programy UNESCO w Polsce.

Przedstawicielstwo w Polsce Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)

Główne zadania Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce to monitorowanie dostępu osób starających się o nadanie statusu uchodźcy do terytorium Polski oraz do rzetelnych procedur azylowych, jak również poprawa warunków przyjmowania i szukanie trwałych rozwiązań dla osób objętych ochroną międzynarodową (osób, którym nadano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą), osób objętych innymi formami ochrony, a także bezpaństwowców. UNHCR w Polsce promuje rozwiązywanie problemu bezpaństwowości, w tym przystąpienie przez Polskę do konwencji dotyczących bezpaństwowości. Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce wspiera także działania na rzecz zaangażowania się Polski w przesiedlanie osób objętych ochroną międzynarodową.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie organizuje pomoc dla weteranów działań poza granicami Polski oraz rodzin ich poległych kolegów. Jest miejscem, gdzie się uczy wrażliwości na globalne wyzwania i otwarcia na ludzkie problemy. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o działalności ONZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz utrwalania współpracy między państwami.

UNICEF Polska

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa wyznaczona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci, wspierać realizację ich podstawowych potrze oraz tworzyć warunku do pełnego rozwoju wszystkich dzieci. W swojej pracy kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

Obecny w ponad 190 krajach na całym świecie zawsze jest na miejscu, kiedy najmłodsi potrzebują pomocy. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej – UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego, bezpiecznego dzieciństwa oraz rozwoju swojego potencjału – z korzyścią dla przyszłości świata.

UNICEF Polska to stowarzyszenie reprezentujące UNICEF na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Obok promocji misji UNICEF oraz zapisów Konwencji o prawach dziecka współpracuje z partnerami – osobami indywidualnymi, firmami, przedstawicielami rządu oraz instytucjami w celu zapewnienia realizacji programów pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Uniwersytet Warszawski / NOHA

Największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. UW jest członkiem elitarnego konsorcjum naukowego Network on Humanitarian Action (NOHA) i prowadzi studia podyplomowe pomocy humanitarnej. Słuchacze studiów zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności. Mają możliwość obcowania z wybitnymi specjalistami o dorobku międzynarodowym jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata. Absolwenci studiów posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy humanitarnej.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju

Wielkopolski Fundusz Rozwoju działa na rzecz rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Ma na celu promocję regionu jako atrakcyjnego inwestycyjnie i sprzyjającego aktywności gospodarczej. Oferuje środki finansowe na rozwój i inwestycje w postaci produktów finansowych dla MŚP, wspiera ekspansję zagraniczną wielkopolskich firm.