Ogłoszenia

Obowiązek noszenia maseczek

Treść pisma od Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zapewnienie bezpieczeństwa przy optymalnych warunkach nauki oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, są priorytetem zarówno Ministra Edukacji i Nauki oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jak i całego środowiska szkolnego. Dziękuję za Państwa dotychczasowe działania zapewniające bezpieczeństwo w polskich szkołach i placówkach.

Zgodnie z zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym. Mając za cel utrzymanie jak najdłużej nauki w bezpośrednim kontakcie uczeń-nauczyciel, podczas nadal trwającego stanu epidemii, zwracam się z prośbą, aby we wszystkich szkołach i placówkach jeszcze mocniej zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego.

Należy podkreślić, że istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie, kolejny raz, szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Bardzo proszę o kontynuowanie upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów), jako obecnie najbardziej skutecznej profilaktyce przeciwko COVID-19. Zachęcam do korzystania w szkołach z przekazanych we wrześniu i grudniu materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień, które zostały przeznaczone do wykorzystania przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizyczne i roli szczepień  w codziennym życiu powinny być ,stałym elementem pracy szkoły, a informacje z nimi związane –systematycznie upowszechniane, także wśród rodziców uczniów.

 

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska