Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony biuletynu informacji publicznej szkoły podstawowej nr 163 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP szkoły podstawowej nr 163 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki PDF w postaci graficznej zamkniętej, nie możliwe do konwersji na wersję otwartą

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julita Rusin.
  E-mail: sp163@eduwarszawa.pl
  Telefon: 222771446

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
  Burmistrz Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy
  ul. Grochowska 274,
  03-841 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Informacja o dostępności architektonicznej i komunikacyjnej

Podstawa prawna : ustawa z 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa
(tel.22 27 71 446 w godz. 7.30-15.30; e-mail: sp163@eduwarszawa.pl):

I. Opis dostępności architektonicznej i komunikacyjnej do budynku

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

1) Do budynku do wejścia prowadzi wejście główne od strony ulicy Osieckiej przez furtkę. Na początku trasy, przy furtce jest próg o wysokości 16 cm. Do wejścia głównego prowadzą schody jednobiegowe (11 stopni). Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nie ma oznaczeń dla osób niedowidzących na chodniku.

2) Portiernia znajduje się w holu głównym po prawej stronie wchodząc od wejścia.

3) Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd wózka dla osób niepełnosprawnych.

4) Za drzwiami wejściowymi jest wiatrołap, który ma bardzo małą przestrzeń manewrową nieprzystosowaną do wjazdu wózkami inwalidzkimi.

5) Wejście do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy/nośnika)

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

1) Sekretariat i pokój kierownika gospodarczego znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Prowadzi do nich korytarz o szerokości odpowiedniej dla wózków inwalidzkich bez oznaczeń brajlowskich na ścianach i dotykowych w podłodze.

2) Pozostałe wejścia do budynku oraz korytarze i schody nie są wykorzystywane do obsługi interesantów.

3. Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

1) Nie ma pochylni i platform dla osób niepełnosprawnych.

2) Nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

3) Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

4) Nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej.

5) Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6) Możliwy jest dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń dla psa asystującego i przewodnika.

7) Nie ma wydzielonego pokoju dla matki z dzieckiem, który byłby wyposażony w przewijak.

8) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

9) Jest Parking miejski. Znajduje się przed ogrodzeniem do wejścia głównego Szkoły, w pasie drogowym, z 16 miejscami do parkowania, w tym są 3 oznakowane miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

10) Z parkingu do wejścia głównego budynku należy pokonać krawężnik o wysokości 10 cm, nie ma rampy, a następnie próg w furtce o wysokości 16cm.

4. Informacje dotyczące dojazdu

1) Dojazd komunikacją miejską:

a) Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się na ulicy Łukowskiej, w odległości 50m od Furtki do wejścia głównego budynku Szkoły (przystanek: Tarnowiecka 02).

b) Dojazd autobusami 141, 158, 182.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Aktualne dane można sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/.

c) Dojście od ulicy Łukowskiej w kierunku ulicy Osieckiej.

2) Dojazd samochodem.

Dojazd do Szkoły samochodem możliwy jest od ulicy Łukowskiej lub od ulicy Grochowskiej. Na przeciwko ogrodzenia Szkoły znajduje się 16 miejsc parkingowych, w tym 3 z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością.

3) Postój taksówek.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Łukowskiej i Osieckiej.