Ewaluacja samorządu

Wprowadzenie

   Przeprowadzając ewaluację chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie – jak oceniana jest praca samorządu uczniowskiego funkcjonującego w naszej szkole i jakie działania można podjąć aby rozszerzyć i ulepszyć jego działanie.

   Materiały zebrano przeprowadzając ankietę „Samorząd na szóstkę” wśród klas 6 i 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum w styczniu 2018.

 

Prezentacja wyników ewaluacji Samorządu Uczniowskiego

Czy uważasz, że Samorząd Uczniowski jest potrzebny w naszej szkole?

Zdecydowana większość uczniów widzi potrzebę działania Samorządu Uczniowskiego, bo aż 73%. Uczniowie nie mający zdania stanowią 21%, a uczniowie nie widzący potrzeby jego działalności stanowią jedynie 6%.

W tym pytaniu większość uczniów zwróciła uwagę na aspekt prowadzenia przez Samorząd imprez o tematyce rozrywkowej, takich jak dyskoteka andrzejkowa, Haloween czy szkolne mikołajki.

Mała liczba uczniów wykazała się wiedzą na temat innej działalności, np. patriotycznej czy naukowej.

 

Czy nasz Samorząd Uczniowski działa lokalnie?

Zdecydowana większość uczniów uważa, że samorząd działa lokalnie (70%), natomiast mniejszość stanowią uczniowie którzy twierdzą inaczej (12%). Uczniowie nie mający zdania na ten temat stanowią 16%.

 

Jakie działania według Ciebie powinien podejmować samorząd uczniowski?

Według uczniów Samorząd uczniowski powinien skupić się na organizacji jak największej ilości „fajnych wydarzeń” rozrywkowych lub związanych z działalnością szkoły, takich jak np. dzień bez pytania, dzień dresa, dzień bez pracy domowej.

 

Wymień inicjatywy i działania, w jakich uczestniczył  w I semestrze Samorząd Szkolny lub które inicjował.

Uczniowie głównie zwrócili uwagę na organizację dyskoteki andrzejkowej, przebrań na Haloween, otwarcie męskiej toalety na 2 piętrze, szkolnych mikołajek oraz zbiórkę „Góry Grosza”.

 

Czy Samorząd Uczniowski powinien organizować spotkania, podczas których każdy uczeń mógłby przedstawić swoje propozycje zmian i pomysły dotyczące działań SU?

Znaczna część uczniów uważa, że SU powinien organizować otwarte spotkania na których uczniowie mogliby przedstawiać swoje pomysły (57%). Bez zdania w tej kwestii było 20% uczniów, natomiast 23% uczniów twierdzi, ze nie ma takiej potrzeby.

 

Czy samorząd uczniowski powinien mieć swój budżet?

Duża część ankietowanych uważa, że SU powinien dysponować własnym budżetem (65%). Bez zdania na ten temat było 33% uczniów. Brak potrzeby posiadania budżetu przez SU widzi tylko 3% uczniów

 

Co sądzisz o wyborach do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole?

70% ankietowanych nie miała zastrzeżeń co do przeprowadzenia wyborów do SU. 22% uczniów uważa, że wybory były nudne i ich nie interesowały. 6% ankietowanych przed podjęciem decyzji chciałaby lepiej poznać kandydatów i ich programy.

 

Co według Ciebie należy zrobić, aby zmobilizować Twoich rówieśników do działania w Samorządzie Uczniowskim?

   Większość uczniów  nie miała pomysłu co mogłoby zmobilizować uczestników do aktywnego działania w SU. Dla części motywację stanowiłyby punkty dodatnie z zachowania. Dla nielicznych motywacją leży w chęci podjęcia działalności społecznej.

 

Jakie są Twoje postulaty/ prośby do Samorządu Szkolnego.

Jeżeli chodzi o propozycje uczniów skierowane do SU, główna ich część dotyczyła zwiększenia ilości imprez i dni tematycznych. Mile widziane przez uczniów byłyby również konkursy klasowe z nagrodami.

Podsumowanie
   Znaczna cześć uczniów postrzega SU jako aktywną i potrzebną organizację działającą na rzecz uczniów w naszej szkole. Dostrzegają jego aktywność, lecz także widzą miejsce na poprawę i rozwój jego działalności w przyszłości.