Losy absolwentów

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ LOSÓW ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU „ZOŚKA” W WARSZAWIE

 

Cel badania: Poznanie opinii nauczycieli Gimnazjum nr 23 w Warszawie na temat przygotowania absolwentów naszej szkoły do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.

Data badania: 10 -21.10.2016 r.

Liczba udzielonych odpowiedzi: 43

Podsumowanie:

  1. Jak ocenia Pani/Pan poziom wiedzy i umiejętności absolwentów naszej szkoły niezbędnych do podjęcia nauki w gimnazjum? Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi na skali od 1 do 6.

 

Odpowiedź

6

5

4

3

2

1

Liczba wskazań

1

14

18

8

2

0

% ogółu wskazań

2,3

32,5

41,9

18,6

4,7

0

 

Średnia ocena: 4,1

 

  1. Jakie braki w wiedzy i umiejętnościach dostrzega Pani/Pan u absolwentów naszej szkoły?

– wiedza matematyczna (4 odpowiedzi)

– mnożenie i dzielenie liczb dodatnich (3 odpowiedzi)

– dzielenie pisemne (3 odpowiedzi)

– działania na ułamkach (3 odpowiedzi)

– braki w umiejętnościach matematycznych wynikające z opinii poradni PP

– uczeń wydaje się mieć braki z kilku przedmiotów, niski poziom reprezentuje z j. angielskiego i chemii

– problemy z fizyką

– j. polski (2 odpowiedzi) i analiza gramatyczno – logiczna, czytanie ze zrozumieniem

– niedokładnie pamiętają informacje z IV i V klasy

– mało wiedzy na temat muzyki

– brak kultury i wychowania

– brak systematyczności i sumienności

– duże

 

  1. Czy zdaniem Pani/Pana absolwenci naszej szkoły są zainteresowani własnym rozwojem i zdobywaniem wykształcenia (udział w zajęciach dodatkowych, konkursach, rozwijanie zainteresowań, samokształcenie)?

 

 

 

ODPOWIEDŹ

LICZBA WSKAZAŃ

% OGÓŁU WSKAZAŃ

tak

5

11,6

raczej tak

10

23,3

trudno powiedzieć

13

30,2

raczej nie

15

34,9

nie

0

0

 

 

  1. Jak ocenia Pani/Pan umiejętności społeczne naszych wychowanków (stosowanie się do norm i zasad społecznych, umiejętność pracy w grupie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, kontrolowanie emocji, szacunek wobec innych ludzi, itd.)? Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi na skali od 1 do 6.

 

Odpowiedź

6

5

4

3

2

1

Liczba wskazań

4

11

10

15

2

1

% ogółu wskazań

9,3

25,5

23,3

34,9

4,7

2,3

 

Średnia ocena: 3,9

  1. Jakiego rodzaju problemy wychowawcze najczęściej stwarzają absolwenci naszej szkoły?

 

ODPOWIEDŹ

LICZBA WSKAZAŃ

nieposłuszeństwo

15

konfliktowość

14

świadome przeszkadzanie

11

zachowania złośliwe, dokuczanie, prześladowanie

10

brak obowiązkowości, lekceważący stosunek do szkoły

7

agresja, bójki

5

aroganckie, zuchwałe i wyzywające zachowanie się

5

zamykanie się i wycofanie

4

zachowania nielojalne w stosunku do kolegów, kłamstwa, intrygi

2

kradzieże

0

 

Inne: rozmowy (8 wskazań), brak poprawy zachowania mimo uwag, komentarze, nie reaguje na uciszanie, problemy z punktualnością i frekwencją, brak (3 wskazania)

 

  1. Czy zdaniem Pani/Pana absolwenci naszej szkoły angażują się w życie gimnazjum (udział w inicjatywach, akcjach, uroczystościach szkolnych, praca w Samorządzie Szkolnym, itp.)?

 

ODPOWIEDŹ

LICZBA WSKAZAŃ

% OGÓŁU WSKAZAŃ

tak

7

16,3

raczej tak

7

16,3

trudno powiedzieć

13

30,2

raczej nie

16

37,2

nie

0

0

1

 

2
3
4