Rekrutacja – Oddz. Dwujęzyczne

 

Rekrutacja2016_P_infoRekrutacja2016_SP_infoRekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych


Prezentacja – rekrutacja po podstawówce

Regulamin oddzialu dwujezycznego w SP163

Harmonogram działań w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Terminarz prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych szkół podstawowych w Dzielnicy Praga-Południe na rok szkolny 2019/2020 [PDF]

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13 lutego 19 lutego
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

20 lutego

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
20 lutego

godz. 13.00

7 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
20 lutego

godz. 13.00

 

8 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
10 kwietnia

godz. 13.00

17 kwietnia

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
24 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

6 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
6 czerwca

 

13 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

18 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
18 czerwca

godz. 13.00

 

25 czerwca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 26 czerwca Procedura odwoławcza.
30 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji
od do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

do 19 lutego (do godz. 16.00)  

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

 

20 lutego (od godz. 13.00) 7 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie
20 lutego 25 lutego (do godz. 16.00) Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia
26 lutego 3 marca Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  4 marca (godz. 15.00) Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)
20 lutego 8 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

10 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
10 kwietnia

(od godz. 13.00)

17 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
24 kwietnia (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 24 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

6 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca (do godz. 20.00) Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

 

6 czerwca 7 czerwca (do godz. 16.00) Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia
8 czerwca 11 czerwca Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).
  12 czerwca (godz. 13.00) Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)
6 czerwca

 

13 czerwca (do godz. 16.00) Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

18 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
18 czerwca

(od godz. 13.00)

25 czerwca (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
26 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
od 26 czerwca Procedura odwoławcza.
30 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie


Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji
od do

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych

11 marca 18 marca (do godz. 16.00) Składanie wniosków o przyjęcie
20 marca 26 marca Próba sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  27 marca (godz. 15.00) Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.
  28 marca  (godz. 15.00) Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
28 marca 3 kwietnia (do godz. 16.00)  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w  szkole, do której zostało zakwalifikowane.
4 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 4 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych

6 maja

(godz. 13.00)

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV i VII sportowych
6 maja 9 maja (do godz. 16.00) Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV i VII sportowych
10 maja 14 maja Próba sprawności fizycznej
  15 maja (godz. 15.00) Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.
16 maja (godz. 13.00) Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
16 maja (od godz. 13.00) 21 maja  (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
22 maja (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

 

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.30 stycznia, 2018 – 15:09

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
30 stycznia, 2018 – 14:45
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019
30 stycznia, 2018 – 14:40
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
30 stycznia, 2018 – 14:38
Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych
30 stycznia, 2018 – 14:24
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
11 stycznia, 2018 – 10:00
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 2 marca br.

Najnowsze informacje możecie Państwo znaleźć na stronie Biura Edukacji