Regulamin FPE

Regulamin feryjnej placówki edukacyjnej (FPE) realizowany w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023
w Szkole Podstawowej Nr 163 im Batalionu „Zośka”

 • Rekrutacja uczniów warszawskich szkół do Akcji „Lato w Mieście” 2023 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 • Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku szkolnego.
 • Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
  • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki,
  • przestrzeganie regulaminu Feryjnej Placówki Edukacyjnej.
 • Feryjna Placówka Edukacyjna pracuje w turnusach tygodniowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 17.00 (5 dni oprócz dni świątecznych oraz 1 września)
 • Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i odbioru w godzinach pracy placówki czyli do godziny 17.00.
 • Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 • Uczestnik Akcji otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/ wodę.
 • Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji, są zwolnione są dzieci, które w czasie roku szkolnego, korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji, jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 • Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 • W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi
  do 2 października 2023r. po spełnieniu następujących warunków:
  • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/ opiekuna prawnego, oraz
  • do 8 września 2023r osobiste złożenie w Feryjnej Placówce Edukacyjnej, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub w Feryjnej Placówce Edukacyjnej.
 • Niedopełnienie wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.
 • W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w Feryjnej Placówce Edukacyjnej, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: sp163@eduwarszawa.pl, dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 • Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 • Za szkody wyrządzone poprzez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 • Za cenne przedmioty przynoszone przez uczestników na Akcję placówka nie odpowiada.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.