Regulamin Rzecznika

Regulamin wyboru i funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 163 w Warszawie

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej 163 im. Batalionu Nr 7/2022/2023
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Konwencja Praw Dziecka

 TRYB POWOŁYWANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest w wyborach demokratycznych – tajnych, równych i bezpośrednich.
 • Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa trzy lata.
 • Wyborcami Rzecznika Praw Ucznia są: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej
 • Komisję Wyborczą stanowią uczniowie wchodzący w skład Zarządów Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej klas IV – VIII

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. Wyjaśnia sprawy sporne między uczniem a nauczycielem w szczególności gdy:
 • wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne
 • sprawa naruszająca prawa uczniów przedstawiona przez samorząd klasowy nie została rozstrzygnięta
 • sprawa zgłoszona przez bezpośrednio zainteresowanego nie odniosła skutku.
 1. Chroni prawa uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły.
 2. Pomaga uczniom i informuje ich jak powinni korzystać ze swoich praw.
 3. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
 4. Przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń praw uczniów.
 5. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw.
 6. Może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej uczniowi za jego zachowanie lub inne przewinienia.
 7.  

ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA:

1.Załatwianie indywidualnych skarg.

 1. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 2. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 3. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 4. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 5. Rzecznik Praw Ucznia w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ – UCZEŃ:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ – NAUCZYCIEL:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • podjęcie mediacji ze stronami
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

OBOWIĄZKIEM RZECZNIKA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności raz w roku przed Radą Pedagogiczną