Stypendia dla zdolnych uczniów

Szanowni Państwo,

Ogłaszając kolejny konkurs stypendialny na rok szkolny 2019/2020 zwracamy się ponownie z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom i opiekunom Państwa uczniów.
 
Mamy przyjemność przypomnieć, że Fundacja “Omnibus” działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki.

Program stypendialny „Omnibus” na rok szkolny 2019/2020 będzie  obejmował  uczniów  4-tych,  5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Mamy przekonanie, że właśnie od młodego wieku szkolnego warto dzieciom wpajać miłość do nauki, jednocześnie motywując je do aktywnego i twórczego zdobywania wiedzy ponadprogramowej, gdyż  jest to szczególny okres dla rozwoju zdolności intelektualnych. Środki finansowe, którymi dysponujemy na wyżej wspomniany program planujemy przeznaczyć dla uczniów  wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

Szkoła może zaproponować kandydata do stypendium, ale raczej to rodzice lub opiekunowie powinni wystąpić w jego imieniu, wystawiając Wniosek o stypendium.  W załączniku przesyłamy regulamin konkursu oraz listę niezbędnych dokumentów, które kandydaci powinni przesłać drogą mailową w plikach .pdf  lub .jpg na adres: info@fundacjaomnibus.pl
Jeśli kandydat nie może przesłać dokumentów w w/w formatach, oczekujemy, że kopie dokumentów zostaną potwierdzone przez administrację szkoły i przesłane pocztą na adres: Warszawa 28,  ul.Obozowa 63/65
Skr.pocztowa  71. Będziemy wdzięczni za współpracę Dyrekcji w tej kwestii.
Wniosek oraz regulamin konkursu są również do pobrania na naszej stronie www.fundacjaomnibus.pl., gdzie zamieszczamy również informacje o naszych stypendystach i wszelkich działaniach Fundacji.
Kandydaci powinni udokumentować osiągnięte wyniki, przesłać kopie dyplomów/wyróżnień/certyfikatów, przedstawić dokumenty określające sytuację finansową w rodzinie.
Wnioski należy przesyłać do 20 lipca 2019 r. czyli  niezwłocznie po wystawieniu ocen w szkole.
Poprzez stypendium chcemy finansować wydatki związane z rozwojem ich zdolności i talentów.
 
Prosimy Dyrekcję szkoły o poświadczenie  ocen kandydatów na Wniosku  lub innych przedstawionych dokumentów.
 
Zarząd Fundacji „Omnibus” 

                                                                     
Adres ewidencyjny:  ul. Sokołowska 9b/U30                                    
 01-142 Warszawa  

Adres korespondencyjny: Warszawa 28,  ul. Obozowa 63/65                                                                  

Skr.pocztowa  71