Zima w Mieście 2021

 

ZARZ. 44. 30.12.2020


Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do Szkoły najpóźniej do godz. 8.30.

Uczestników akcji „Zima w mieście” obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic na terenie Szkoły (również podczas zajęć w swojej grupie).

Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia, na terenie Szkoły, dzieciom i sobie indywidualnej osłony ust i nosa.

Do godziny 14 – tej, dnia poprzedniego, należy zgłosić nieobecność dziecka (telefonicznie, e-mailem, lub osobiście)- w celu uzyskania zwrotu za opiekę lub posiłki.

Proszę o zapewnienie dzieciom wody lub innego napoju oraz drugiego śniadania, butelka dziecka powinna być podpisana.

W Szkole obowiązuje zmiana obuwia.


Szanowni Państwo, 

W przypadku nieobecności uczestnika akcji „Zima w mieście” zwrot za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r., po spełnieniu następujących warunków: 

·         do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skuteczne zgłoszenie (telefoniczne, e-mailowe lub osobiste) przez rodzica/opiekuna prawnego oraz 

·         do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych Wytycznych. 

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat. 

W dni wolne od pracy zgłoszenie nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.” 

wniosek_o_zwrot (DOC)

Z poważaniem Katarzyna Michalak


Plan zajęć akcji „Zima w mieście 2021”

11-15.01.2021r.


 20201207_Wytyczne_MEN_MZ_i_GIS_dla_organizatorów_półkolonii

zasady_i_harmonogram_zapisów_do_szkoł_ogolnodostępnych

zasady_i_harmonogran_zapisow_do_szkół_specjalnych

Wykaz szkół podstawowych realizujących Warszawską Akcję Zima w Mieście 2021 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


Z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, możliwe jest odwołanie w całości Akcji „Zima w Mieście” 2021.

 

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021 odbędzie się w dniach od 4 stycznia 2021 r.  do 15 stycznia 2021 r.

 

W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00
i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się
z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Zapraszamy!


Wykaz szkół  podstawowych realizujących Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2021 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Feryjne Placówki Edukacyjne

w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 9 stycznia 2021 roku*

  1. Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70
  2. Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44
  3. Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13
  4. Szkoła Podstawowa nr 312, ul. W. Umińskiego 12

w okresie od 11 stycznia 2021 roku do 15 stycznia 2021 roku

  1. Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27
  2. Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32
  3. Szkoła Podstawowa  nr 374, ul. Boremlowska 6/12
  4. Szkoła Podstawowa nr 375, ul. gen. R. Abrahama 10

*z wyłączeniem 6 stycznia 2021 roku – dnia ustawowo wolnego od pracy.

 


Wykaz planowanej liczby uczestników w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021

Nazwa placówki Termin realizacji Warszawskiej  Akcji  „Zima w Mieście”2021
4 stycznia 2021 r.

8 stycznia 2021 r.*
Nazwa placówki Termin realizacji Warszawskiej  Akcji  „Zima w Mieście”2021
11 stycznia 2021 r.

15 stycznia 2021 r.
Planowana liczba uczestników do 10 roku życia Planowana liczba uczestników do 10 roku życia Planowana liczba uczestników   powyżej 10 roku życia Planowana liczba uczestników   powyżej 10 roku życia
Szkoła Podstawowa nr 120 48 12 Szkoła Podstawowa nr 143 60 12
Szkoła Podstawowa nr 168 60 12 Szkoła Podstawowa nr 163 48 12
Szkoła Podstawowa nr 215 48 12 Szkoła Podstawowa nr 374 48 12
Szkoła Podstawowa nr 312 72 12 Szkoła Podstawowa nr 375 72 12
Razem 228 48 Razem 228 48

Uwaga.

*6 stycznia 2021 roku ustawowym dniem wolnym od pracy.

Planowa liczba uczestników w danej grupie max.12 uczestników.

http://drogadopracy.pl/