Doradztwo zawodowe

Drogi rodzicu,

Jestem doradcą zawodowym w naszej szkole i przez najbliższe dwa lata (w klasie VII i VIII) będę prowadzić dla tej klasy lekcje z przedmiotu „doradztwo zawodowe”. W poprzednich latach nauki Twoje dziecko miało już wprowadzane elementy doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej. Jednak w klasach VII i VIII doradztwo zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są wpisywane na świadectwie. Uczniowie nie otrzymują na nich ocen. Być może zastanawiasz się, w jakim celu organizowane są dedykowane lekcje doradztwa zawodowego? Zajęcia te prowadzone są po to, aby pomóc Twojemu dziecku dokonać przemyślanego wyboru swojej dalszej drogi w systemie edukacji. Nie chodzi tu o wybranie konkretnego zawodu, lecz o otwarcie umysłu na pełny zakres możliwości, odpowiadający potencjałowi. Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko lepiej pozna siebie, zrozumie wartość kompetencji miękkich i będzie umiało ocenić perspektywiczność określonych profesji. A przede wszystkim będzie lepiej przygotowane do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej. Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem szkół. Działania te mamy uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią statutu szkoły. Elementy działań doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Jako nauczyciele, pedagodzy i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w ich rozwoju oraz przygotować ich do wejścia w przyszłości na rynek pracy, do budowania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu, spełnienia i szczęścia. To ważne, byśmy zarówno my – nauczyciele, jak i Wy – rodzice i opiekunowie wspólnie prowadzili dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zachęcam i zapraszam też Ciebie, drogi rodzicu do wspólnego poprowadzenia lekcji. Może chciałbyś opowiedzieć naszym uczniom i nam nauczycielom o swoich doświadczeniach zawodowych, zawodzie jaki wykonujesz, jego perspektywach w przyszłości. Tego typu lekcje wspólnie razem czynią czas spędzany w szkole atrakcyjniejszym i wzbogacają lekcje o wartość praktyczną.

W przypadku pytań zapraszam Cię do kontaktu za pośrednictwem librusa.

Joanna Paprzycka

Doradca zawodowy


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie w roku szkolnym 2023/24

                                                                                                                          

WSDZ obejmuje  działania podejmowane przez naszą szkołę w celu  przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia,  kierunku kształcenia ponadpodstawowego i w konsekwencji zawodu/roli na rynku pracy.

XXI wiek to czas dynamicznych zmian. To czas trudnych  i nowych doświadczeń i wyzwań w przestrzeni i zawodowej. Pojawiają się nowe zawody i znikają tradycyjne.. Szybko postępujące zmiany na rynku pracy powodują, że uczeń potrzebuje  wsparcia w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego wyboru swojej roli  w dalszym życiu  w sferze edukacyjnej i zawodowej. Dlatego celem naszej kadry  pedagogicznej  jest::

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów personalnych (talentów/silnych stron) i ograniczeń wynikających z osobistego potencjału
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy w Polsce, Europie i na Świecie
 • poznawanie przez uczniów naszej szkoły zawodów dwudziestego pierwszego wieku
 • przyswajanie wiedzy na temat motywacji wewnętrznej i zewnętrznej i jej procesach.
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych,
 • przygotowanie teoretyczne do pełnienia ról możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika
 • rozwijanie kompetencji miękkich szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, współpracą, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem czasem i wiedzy na temat kompetencji twardych
 • rozwijanie wiedzy na temat rozmów kwalifikacyjnych ich rodzaju i przebiegu (autoprezentacji),
 • rozwijanie wiedzy i rozwijania umiejętności uczenia się zgodnych z ideą „uczymy się przez całe życie”, . Budowania świadomości konieczności samodoskonalenia (Lifelong learning) Wartości pracy i jej istoty
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • stosowanie w praktyce elementów „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030” na poziomie regionalnym/lokalnym, (rozwijanie umiejętności wg standardów Unii Europejskiej, czyli co dany uczeń wie rozumie i potrafi wykonać, rozwijanie umiejętności w zakresie edukacji patriotycznej, prorodzinnej, międzykulturowej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej i ekonomicznej),

Klasy I – III

Cele ogólne:
Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu ucznia
Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych
Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poznawanie talen
Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA KLAS I–III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Poznanie siebie Uczeń:
  1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
  1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
  1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
  1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
  1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
  2. Świat zawodów i rynek pracy Uczeń:
  2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
  2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
  2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
  2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje; 2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
  2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie Uczeń:
  3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
  3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;
  3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych Uczeń:
  4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
  4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
  4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie programów obowiązujących w danym roku szkolnym.

Ponadto w ramach orientacji zawodowej:
• zrealizowane zostaną zajęcia na podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska , E. Ptasznik, M. Skoryna, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

 • Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania . Odkrywanie swoich talentów
 • Gala Talentów – jesteśmy mistrzami
 • Brawo ja! – prezentacja własnych talentów
 • Kocie usługi. Opisywanie podstawowej specyfiki zawodów na przykładzie zawodów najbliższego otoczenia
 • Tańczyć każdy może – poznanie zawodu tancerza
 • Kto buduje dom?
 • Zawód moich rodziców
 • Mam to dla Ciebie. Podawanie przykładów swoich mocnych stron w różnych obszarach życia
 • Halo! Usterka! Szukam pomocy
 • Naśladujemy zawody. Odgrywanie różnych ról w zabawie
 • Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?
 • Po co się uczę?
 • Detektyw Głoska na tropie czyli poszykuję, gdy nie wiem
 • Pracując w kwiaciarni – zapoznanie z zawodem florysty
 • zrealizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te mają być spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej.

Literatura

 

http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014;

http://euroguidance.pl/ksiazki/ Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016

Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016

Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011 Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

 

Klasy IV – VI

Cele ogólne:
• Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów personalnych, silnych i słabych stron
• Rozwijanie wiedzy o rynku pracy w Polsce, Europie i na świecie
• Rozwijanie  wiedzy na temat kompetencji miękkich i twardych, 
• Rozwijanie kompetencji transferowalnych
• Rozwijanie umiejętności uczenia się zgodnego z ideą „uczymy
• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA KLAS IV-VI SZKÓL PODSTAWOWYCH


 1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:
  l. l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
  1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
  1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.
  2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:
  2.1 wymienia różne grupy zawodów, istniejące i zawody przyszłości i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla innych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
  2.2 opisuje, czym jest praca na przykładzie ZAWODU UCZNIA i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
  2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
  2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.
  3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:
  3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny
  PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:
  4. l opowiada o swoich planach edukacyjnych a następnie zawodowych;
  4.2 planuje swoje działania (jak chce osiągnąć ten cel )
  4.3 uczy się podejmować decyzje i liczy się z jego konsekwencjami

W roku szkolnym 2023/2024 na przykładzie  zadania w zakresie orientacji zawodowej realizowane będą poprzez:
1. zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą na podstawie scenariuszy doradcy zawodowego szkoły, scenariuszy ORE. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/) , czasopisma Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w szkole podstawowej. Przykłady

 • Pieniądz był od zawsze
 • Konie – moja pasja. Analizowanie informacji o zawodzie technika hodowcy koni.
 • Dla tych którzy kochają Las. Analizowanie informacji na temat pracy związanej z leśnictwem
 • Pracować w reklamie. Analizowanie informacji na temat zawodu technika reklamy
 • Być handlowcem. Przybliżenie uczniom zawodu
 • Wybieram ten zawód, bo …
 • Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Zimowe zawody sportowe. Przygotowanie uczniów do zawodów w branży sportowej.

Literatura:

Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej – czasopismo specjalistyczne

Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej

http://www.scholaris.pl/zasob/103923 Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

Klasy VII-VIII

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów personalnych , (czym jest plan rozwoju osobistego, planowanie rozwoju osobistego, ustalenie potrzeb rozwojowych i braków w tym zakresie.
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów edukacyjnych i aspiracji zawodowych (testy na inteligencję, określanie osobowości i uzdolnień)
  • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy w Polsce i Europie> Zawody przyszłości, w co warto inwestować swój czas i potencjał . Moje mocne strony. Analizowanie swoich mocnych stron w kontekście zawodów przyszłości
  • Testy psychologiczne. Czym są, Wady i zalety.
  • Poznawanie modeli rozmów kwalifikacyjnych zalet i wad.  • Poznanie pełnionych ról na rynku pracy, perspektywa pracownika, pracodawcy, współpracownika
  • Rozwijanie kompetencji miękkich w kontekście ZAWODU UCZNIA.
  • Co za nami co przed nami. Przygotowanie rodziców do wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych..
  • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
  • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW UCZEŃ TO ZAWÓD
  l.1 rozwija umiejętności społeczne, w szkole, które są przydatne w życiu zawodowym
  1.2 rozpoznaje własne zasoby talenty – mocne strony.
  1.3
  1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych; 1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
  1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
  l .7 określa własną hierarchię  potrzeb i interesów.
  2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:
  2.1 zna zawody przyszłości wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów/ról, które w jego odczuciu będą interesujące dla niego i zna prognozy dobrze opłacanych zawodów przyszłości
  2.2 porównuje własne zasoby (autorefleksja) i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców teraz
  2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym, ciągle zmieniającym się  rynku pracy.
  2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
  2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
  2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
  2.7 dokonuje autoprezentacji.
  2.8 wymienia instytucje wspomagające planowanie ścieżki  kariery edukacyjno – zawodowej..
  3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:
  3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
  3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
  3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.
  4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:
  4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
  4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
  4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
  4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

Formy realizacji treści I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Tematyka zajęć w klasie VII

 1. Kim jest doradca zawodowy? Wszyscy jesteśmy zdolni. Talenty/mocne strony
 2. Zawody przyszłości a ja.
 3. Bez pracy nie ma kołaczy. Poznawanie powodów, dla których ludzie pracują.
 4. A gdyby tak uczyć się matematyki. Rozpoznawanie swoich zasobów związanych z umiejętnościami matematycznymi..
 5. Schroni i obroni Analizowanie  informacji na temat pracy związanej z obroną cywilną..
 6. Przyszłość to ciągła zmiana, nie jeden zawód.
 7. Moja przyszłość – mój wybór. Wizja idealnego zawodu..
 8. Zawód przyszłości – projektant zero waste.
 9. Jak go rozpoznać, jak mu zapobiec.
 10. Wiedza o zawodach a kariera zawodowa. Podsumowanie zajęć.

Tematyka zajęć w klasie VIII

 1. Szkoła podstawowa i co dalej? Wymyśl historię. Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjno
 2. Poznanie bazy liceów/ techników/ szkół zawodowych i branżowych dostępnym w naszym mieście, stron internetowych
 3. Wybieram zawód czy szkołę? Jaką ścieżką chcę osiągnąć swój cel.
 4. Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje miękkie i twarde. Rozwijanie umiejętności kluczowych. Ukierunkowanie własnego uczenia się.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne czym są i jak wpływają na nasz rozwój personalny.
 6. Przewidzieć przyszłość – trendy rynku pracy .Zawody dwudziestego pierwszego wieku.
 7. Moje mocne strony. Analizowanie swoich mocnych stron w odniesieni do wybranych zawodów. Analiza potrzeb pracodawców w Polsce.
 8. Kariera zawodowa. Moje role na rynku pracy – pracownik, pracodawca, współpracownik.
 9. Szkoły zawodowe. System rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.
 10. Praca jako wartość w życiu człowieka. Istota pracy (czym jest praca, teorie na temat pracy, czynniki wpływające na pracę).

Warsztaty specjalistów szkoły (wychowawców, psychologów, pedagogów) na podstawie diagnozy potrzeb wśród uczniów naszej szkoły dotyczące treści doradztwa zawodowego.

Targi Edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zapoznanie z ofertą szkół ponadpodstawowych podczas targów edukacyjnych „Perspektywy” ,

Indywidualne konsultacje  uczniów naszej szkoły z doradcą zawodowym.

PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2023/2024

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego

Lp.

Tematyka działań

Liczba oddziałów, których dotyczą zadania

Metody i formy realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

I półrocze w roku szkolnym 2023/24

1.

Spotkanie z zespołem ds. realizacji doradztwa zawodowego, analiza założeń programu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024

 

dyskusja, analiza potrzeb ,

przygotowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,

przygotowanie listu otwartego do rodziców uczniów klas

wrzesień

Doradca zawodowy,

Koordynator doradztwa zawodowego

Klas 1-3

2

Realizacja dwóch  tematów w półroczu przez wychowawców klas 1 – 3

Uczniowie klas 1 – 3

Zajęcia wg scenariuszy ORE bądź pomysłów własnych w konsultacji z doradcą zawodowym

I półrocze 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

Realizacji zajęć z zakresu zajęcia doradztwa zawodowego dla klas VIII i VII obowiązkowe styczeń

Klasy VIII

Zajęcia obowiązkowe
10 godzin

W tym roku szkolnym nie dotyczy

Doradca zawodowy

5

Realizacji zajęć z zakresu zajęcia doradztwa zawodowego dla klas VII

Klasy VII SP

Zajęcia obowiązkowe 10 godzin

5 godzin w semestrze

Doradca zawodowy

II półrocze w roku szkolnym 2023/2024

6

 Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas  VII

Klasy VII

zajęcia realizowane przez doradcę zawodowego

5 godzin w semestrze

Doradca zawodowy

7

Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

Uczniowie  klas VIII SP 163

lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje

Nie dotyczy

Wychowawcy klas, doradca zawodowy

8

Dni Kariery Targi edukacyjne „Perspektywy” w PKiN 

Uczniowie klas VIII kl. SP 163

Wycieczka

Nie dotyczy

Wychowawcy klas

9

„Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych

Klasy VIII

spotkanie informacyjno doradcze

Nie dotyczy

Doradca zawodowy, wychowawcy

10

Realizacja dwóch  tematów w półroczu przez wychowawców klas 1– 3

Uczniowie klas 1 – 3

Zajęcia wg scenariuszy ORE bądź pomysłów własnych w konsultacji z doradą zawodowym

II półrocze 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w konsultacji z doradą zawodowym

11

Realizacja dwóch  tematów w półroczu przez wychowawców klas 4 – 6 

Uczniowie klas 4 – 6 

Zajęcia wg scenariuszy ORE bądź pomysłów własnych

II półrocze 

Nauczyciele wychowawcy klas 4 – 6  w konsultacji z doradcą zawodowym

Uchwala Rady Pedagogicznej nr                 września 2023 r.