Rzecznik Praw Ucznia

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

 • To osoba dbająca o przestrzeganie praw uczniów w szkole, podejmująca działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich praw w społeczności szkolnej.
 • Funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/24 pełni pedagog Agnieszka Orłowska.

 

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA W SZKOLE

 • Udzielanie informacji uczniom o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 • Udzielanie porad bądź bezpośredniej pomocy uczniom w rozwiązywaniu sytuacji problemowych lub konfliktowych;
 • Prowadzenie mediacji w sytuacjach spornych z uwzględnieniem zasady wzajemnego szacunku;
 • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną;
 • Wyjaśnianie wszelkich niejasności dotyczących zapisów dokumentów szkolnych;
 • Przeciwdziałanie przejawom przemocy, demoralizacji, zaniedbywaniu praw uczniów;
 • Podejmowanie interwencji w przypadku zgłoszonego i rozpoznanego naruszenia praw uczniów.

 

PRAWA UCZNIA

To czynności, które mogą wykonywać uczniowie, a także uprawnienia, które przysługują uczniom w szkole:

 • prawo do bezpłatnej i powszechnej nauki;
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
 • prawo do tworzenia samorządu uczniowskiego i wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego;
 • prawo do informacji o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 • prawo do informacji o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • prawo do uzyskania pomocy materialnej;
 • prawo do skorzystania z dobrowolnej i bezpłatnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w tym: rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów, określenie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami;
 • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
 • prawo do nauki w warunkach umożliwiających podtrzymywanie i rozwój tożsamości narodowej, własnej kultury, historii i języka.

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PRAW UCZNIÓW

 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa Prawo Oświatowe
 • Statut Szkoły
 • Regulamin funkcjonowania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

 

WARSZAWSKI RZECZNIK PRAW UCZNIOWSKICH

 • Funkcję Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich pełni Pan Damian Jaworekhttps://edukacja.um.warszawa.pl/o-rzeczniku )
 • Do zadań Rzecznika należy: informowanie uczniów o przysługujących im prawach, organizowanie spotkań, debat, warsztatów o charakterze informacyjnym, promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, przeciwdziałanie dyskryminacji, wskazywanie ścieżek postępowania w przypadkach naruszania praw uczniowskich.
 • Na stronie Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich opublikowano listę najczęściej zadawanych pytań, dotyczących praw uczniów. Do każdego z pytań zespół specjalistów przygotował odpowiedź, wraz z informacją o podstawie prawnej rozwiązania danego problemu https://edukacja.um.warszawa.pl/najczesciej-zadawane-pytania