projekty, programy, innowacje

BAJKOTERAPIA – BIBLIOTERAPIA

Od marzenia do sukcesu – motywacja do nauki [PDF]


 


Opis i cel innowacji.

Innowacja pedagogiczna „W podróży po Europie” jest bardzo dobrym pomysłem, który z pewnością przyniesie wiele korzyści dzieciom. Pozwoli im poznać historię i kulturę innych państw, a także zrozumieć, że świat jest różnorodny i ciekawy. Główne cele innowacji są bardzo ważne i zgodne z podstawą programową. Dzieci poznają ciekawe miejsca, znane zabytki, flagi, hymny i mapy poszczególnych państw, a także ich stroje ludowe, język, opowieści o słynnych ludziach, tradycje, zwyczaje i legendy. To wszystko pozwoli im poszerzyć swoją wiedzę i zrozumieć, jak wygląda życie w innych krajach. Dodatkowo dzieci poznają popularne i trudne zawody w poszczególnych państwach. Dzięki temu będą mogły poznać plusy i minusy różnych zawodów, a także zrozumieć, jak ważne jest to, aby wybrać odpowiednią dla siebie drogę zawodową. Innowacja jest także świetną okazją do wzmacniania postawy obywatelskiej i proeuropejskiej. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach, w których będą mogły się aktywnie wypowiadać i wyrażać swoje opinie. Dzięki temu będą mogły rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i kształtować poczucie przynależności do społeczności europejskiej. Ogólnie rzecz biorąc, innowacja „W podróży po Europie” jest bardzo wartościowym pomysłem, który z pewnością przyniesie wiele korzyści dzieciom. Jest ona zgodna z podstawą programową i odpowiada na aktualne potrzeby edukacyjne.

 Cele innowacji pedagogicznej:

 • kształtowanie poczucia tożsamości europejskiej i narodowej.
 • kształtowanie postawy tolerancji, otwartości i życzliwości wobec dzieci innego pochodzenia.
 • rozbudzanie zainteresowania kulturą, zwyczajami i historią krajów UE.
 • zapoznanie z ciekawostkami charakterystycznymi dla danego państwa UE.
 • poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia.
 • rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego.
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań.
 • zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 pani Agnieszka Krakowiak realizuje innowacje przedmiotową:
 
„Myślenie wizualne na lekcjach historii”Adresatami innowacji jest grupa uczniów z klas 4 -7 Innowacja Myślenie wizualne na lekcjach historii ma na celu szerzenie idei sketchnotingu (myślenia wizualnego) w edukacji. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez większość. Notatki graficzne mają zachęcać i motywować uczniów do samodzielnej, efektywnej nauki.Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego, z zasadami tworzenia notatek, wykorzystanie myślenia wizualnego w tworzeniu notatek, zapisek, plakatów, projektów, prac wytwórczych uczniów, ćwiczenia warsztatowe w rysowaniu, czytelnym pisaniu, syntetyzowaniu, klaryfikacji treści, samodzielnym notowaniu przy jednoczesnym uczeniu się nowego materiału, poprawa koncentracji na lekcji, doskonalenie pamięci,samokształcenie i poznawanie atrakcyjnych metod uczenia się, inspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, sposobów uczenia się. 

W  tym roku szkolnym są realizowane w klasach 1-3  przez panią Martę Lindebny i Natalię Leszkiewicz dwa ciekawe projekty:
 1. Po Warszawie pieszo i na kółkach – projekt mówi o oszczędności czasu i pieniędzy, o poprawie zdrowia i bezpieczeństwie na drogach, lepszym środowisku naturalnym, w tym poprawa jakości powietrza oraz możliwość tworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej dostępnej dla wszystkich. Uczniowie biorą udział w warsztatach poza szkoła i w szkole oraz wycieczkach edukacyjnych np. do zajezdni autobusowej czy serwisie rowerowym, spotkanie z inżynierem środowiska
 2. Woda w mieście – projekt pokazuje rolę miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców.
  Uczniowie biorą udział w warsztatach w szkole i poza szkoła oraz wycieczkach edukacyjnych np. do wodociągów, spotkanie z chemikiem